سازمانهای پولی ومالی

سوالات مهم درس سازمانهای پولی ومالی بین المللی

سوالات مهم درس سازمانهای پولی و مالی بین المللی

فصل اول:

1.      اهداف و وظایف صندوق بین المللی پول را نام ببرید.

2.      تشکیلات صندوق و ارگانهای تصمیم گبرنده صندوق بین المللی پول  را شرح دهید.

3.      اصول تعدیل اقتصادی را نام برده و 3 مورد را توضیح دهید.

4.      انتقادات وارد بر صندوق بین المللی پول را نام ببرید.

 

فصل دوم:

1.      حق برداشت مخصوص (SDR) را توصیح دهید.

2.      کاربرد حق برداشت مخصوص را توصیح دهید.

3.      مصارف حق برداشت مخصوص را توصیح دهید.

 

فصل سوم:

1.      منابع مالی موسسه توسعه بین المللی را بیان نمایید.

2.      موسسه بین المللی تضمین چند جانبه سرمایه گذاری(MIGA) را شرح دهید.

3.      مرکز بین المللی حل اختلافات سرمایه گذاری (ICSID) را توضیح دهید.

4.      بانکهای توسعه چند جانبه را توضیح دهید.

 

فصل چهارم:

1.      چهار ویژگی کارکردی بانک تسویه بین المللی (BIS) را نام ببرید.

2.      وظایف بانک تسویه بین المللی (BIS) را نام ببرید.

3.      وظیفه موسسه تحکیم مالی (FSI) را توضیح دهید.

 

فصل پنجم:

1.      اقدامات و فعالیتهای انکتاد را نام ببرید.

2.      اهداف عمده گات را بنویسید.

3.      اهداف عمده گاتس را بنویسید.

4.      ارکان قرارداد گاتس را شرح دهید.

5.      اهداف و وظایف سازمان تجارت جهانی(WTO) را بنویسید.

6.      نحوه پیوستن به سازمان تجارت جهانی(WTO) را شرح دهید.

7.      انتقادات وارد بر سازمان تجارت جهانی(WTO) را نام ببرید.

8.      مرکز تجارت بین المللی (ITC) را شرح دهید.

+ نوشته شده در  ساعت 12:20  توسط میثم   |